پمپهای سانتریفیوژ شرکت کمپ

پمپهای سانتریفیوژ شرکت کمپ

این پمپ ها براساس طراحی پروانه ها و تعدادپروانه ها کلاس بندی میشوند.
یک پمپ چند مرحله ای بیشتر از یک پروانه دارد.یک پمپ دو مرحله ای دوپروانه دارد.
یک پمپ دومرحله ای اثریکسانی،همچون دوپمپ یک مرحله ای که به صورت سری می باشند،دارند.خروجی پمپ اول وارد پمپ دوم میگردد.
یک پمپ چندمرحله ای دارای دویا چند پروانه که روی یک شافت نصب شده اند، میباشد.
هد در خروجی پروانه دوم بیشتر از هد خروجی در پروانه اول است. زیاد شدن پروانه ها هد خروجی نهایی را بالاتر می برد.
ازآنجایی که مایعات تقریبا تراکم ناپذیرهستند، تمام پروانه ها درپمپ برای ظرفیت یکسانی طراحی می گردند. پروانه های یک پمپ چند مرحله ای دارای اندازه یکسانی می باشند.
این پمپ ها همچنین براساس تک مکشی ویا دومکشی بودن کلاس بندی می شوند.
در یک پمپ تک مکشی سیال از یک طرف پروانه وارد می گردد. در یک پمپ دومکشی سیال از میان دو طرف پروانه وارد می گردد. از آنجایی که مایع از دوطرف پروانه وارد می گردد، از یک پمپ دومکشی برای ظرفیت های بالای عملیاتی استفاده می شود.
پمپ های دو مکشی دارای NPSH پایین هستند.  

 

 تاریخچه:
نیاز انسان به آب و جابجایی آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر سبب شد که انسان به فکر ساخت دستگاهی که این مشکل رابرطرف کند بیافتد.
اولین نمونه های پمپ ها که نیروی محرک آنها توسط انسان یاحیوانات تامین میشد، توسط مصریان باستان در 17 قرن پیش از میلاد مسیح ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفتند. آنها توانسته بودند آب را با پمپ های رفت و برگشتی از عمق 91.5 متر ی زمین بیرون بکشند.
در یونان باستان نیز پمپ های رفت و برگشتی با طرح ساده 4 قرن قبل از میلاد ساخته شده بود.
تاریخ مشخصی در مورد ابداع پمپهای سانتریفیوژ وجود ندارد ،اما گفته میشود که نقاشیهای لئوناردوداوینچی در قرن پانزدهم میلادی نشان می دهد که چگونه با اعمال نیروی گریزازمرکز به آب درون یک لوله خمیده ، آب را تا مقدار معینی بالا برد.
اولین پمپ های سانتریفیوژ در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم توسط مهندسین فرانسوی وایتالیایی ساخته شده و کاربرد عملی یافتند (1732). در نیمه های قرن نوزدهم عیب اصلی پمپهای رفت و برگشتی که عبارت از مقدار جریان پایین می باشد، موجب این شدکه پمپ های سانتریفیوژ با استقبال بیشتری روبرو شوند و جایگاه وسیعتری در صنعت پیدا کنند. 

پمپ دستگاهی است که باازدیاد فشار سیال باعث انتقال آن از نقطه ای به نقطه ای دیگر می گردد. اساس کار پمپ گریز از مرکز براساس نیروی گریز از مرکز است، به این صورت که قسمت متحرک پمپ تحت حرکت دورانی قطرات آب را از مرکز به خارج پرتاب میکند،چون قطرات دارای سرعت زیاد میباشند در برخورد با پوسته سرعت آنها به فشار تبدیل می گردد. در واقع اساس کار آنها بر اعمال نیروی گریز از مرکزو تبادل اندازه حرکت در پره های پروانه به واحد وزن مایع مبتنی است.
مپ های سانتریفیوژ که متشکل ازسه نوع جریان شعاعی، جریان وتری وجریان محوری می باشند.
دامنه کاربرد پمپ های سانتریفیوژ بسیار وسیع بوده، ودرصنایع شیمیایی، کاغذسازی، صنایع غذایی ولبنیات، فلزات مذاب، آب وفاضلاب، دفع موادزائد، نفت وپتروشیمی ودیگر مواد به کارمی روند. از نظرظرفیت وهد، توانایی این پمپ ها برای ظرفیت های بالاومتوسط نوع جریان وتری و هدهای پایین نوع محوری و هدبالانوع شعاعی می باشد.
البته دو کمیت هد و ظرفیت مستقل از هم نیستند و به شکل، اندازه و سرعت ایمپلر بستگی دارند.

محفظه آب بندی شرکت کمپ:
این محفظه شامل آب بندها و اجزاء مربوطه است
برای رسیدن به بازدهی مناسب در قطعات هیدرولیک وجودآب بندی کامل و مناسب ضروری است. آب بندی بین قطعات درهیدرولیک بوسیله آب بندها انجام می شود. آب بندها براساس استفاده به دو نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم میشوند:
-آب بند ثابت: به صورت واشر بین قطعات غیر متحرک به کار می رود. 
- آب بند متحرک: برای آب بندی قطعات متحرک بکارمی رود و برطبق شکل انتخاب می گردد. نوع آب بند هر قطعه توسط سازنده تعیین می گردد و در زمان تعویض باید به این موضوع توجه داشت.

/ 0 نظر / 8 بازدید